VAĐENJE I ANALIZA KRVI

Vađenje krvi se preporučuje, u preventivne svrhe, jednom godišnje do 50 godine života, a posle svakih šest meseci. Preko analize krvi mogu se uočiti različiti metabilički i drugi poremećaji koji se dešavaju u organizmu. Svaki organ ima svoje specifične enzime, proteine ili druge organske molekule. Kako krvni sistem prolazi kroz sve organe i na taj način ćelije dobijaju hranu, a izbacuju u cirkulaciju nepotrebne i škodljive produkte metabolizma, to će se svaka promena u organu/ima odraziti u cirkulaciji promenom koncentracije enzima, proteina, elektrolita i dr.

 

BIOHEMIJSKA ANALIZA I PREGLED KRVI

Nakon vađenja krvi u različite epruvete sa antikoagulansom ili bez (npr. za krvnu sliku potreban je antikoagulans EDTA, dok za većinu biohemijskih analiza potrebno je da krv koaguliše kako bi se dobio serum u kome se najveći broj analiza rade), krv/serum se analizira na različitim aparatima u zavisnosti od grupe analiza od interesa. Osnovni metabolički parametri (glukoza, masnoće, proteini, enzimi) se određuju na biohemijskim analizatorima koji rade po principu fotometrije/spektrofotomertrije, dok se hormoni i tumorski markeri određuju na imunohemijski analizatorima. Njihovo određivanje se uglavnom zasniva na reakcijama tipa At-Ag. Krvna slika sa diferencijalnom leukocitarnom formulom se određuje na hematološkim analizatorima, čiji se rad zasniva na različitim principima (od potenciometrije, do protočne citometrije - Flow Cytometry, itd.)

 

ANALIZA KRVNE SLIKE

Pregled pune krvi najčešće podrazumeva krvnu sliku koja se radi na hematološkom analizatoru. Danas postoje različiti hematološki analizatori sa najmanje 8 parametara do preko 20 parametara u analizi krvne slike. Za opšti uvid i kontrolu krvne slike dovoljna je analiza na hematološkom aparatu sa 8 parametara. Ako postoji anemija ili neko drugo hematološko oboljenje onda je potreban hematološki analizator sa većim brojem od 8 parametara.

 

TUMAČENJE LABORATORIJSKI, BIOHEMIJSKI NALAZ (REZULTAT) KRVI

Tumačenje biohemijskih nalaza na lični zahtev pacijenta, daće specijalisti zaposleni u Beo-labu. Tumačenje biohemijskih rezultata je vrlo odgovoran i komleksan deo rada specijalista i zahteva studioznu analizu svakog patološkog nalaza..

 

TUMAČENJE KRVNE SLIKE

Tumačenje krvne slike takođe na lični zahtev pacijenta daće specijalisti Beo-laba. Rezultat krvne slike predstavlja odraz stvaranja krvnih ćelija u kostnoj srži, kao i njihov odnos u krvnoj cirkulaciji. Od broja krvnih ćelija (leukocita, eritrocita i trombocita) kao i koncentracije hemoglobina, hematokrita i drugih parametara krvne slike zavisi i tumačenje krvne slike.

 

REFERENTNE VREDNOSTI KRVI, KRVNE SLIKE I OSTALIH BIOHEMIJSKIH PARAMETARA

Referentne vrednosti (raniji termin normalne vrednosti) krvne slike i biohemijskih analiza su unapred određeni rasponi koncentracija svakog parametra posebno i to zavisno od pola i uzrasta pacijenta kao i od korišćenih reagenasa i aparata na kojima se rade te analize. Svaka laboratorija je obavezna da naznači referentne vrednosti u zavisnosti od reagenasa i aparata koje koristi.

 

LABORATORIJSKI NALAZ URINA

Laboratorijski nalaz urina može da ima više značenja zavisno od prisutnih parametara urina. Nalaz može da bude normalan, što znači da su analizirani parametri urina u fiziološkim granicama. Takođe, nalaz može da bude po nekom parametru patološki (npr. nađeno prisustvo više od 5 leukocita ili eritrocita, pozitivna glukoza ili hemoglobin u urinu itd.).

 

Planiranje porodice - Tectum Pozarevac